Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин Фроида

 

По силата на настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Фроида“ ЕООД, ЕИК 206218851, от една страна, и потребителите, ползващи електронния магазин, базиран на интернет страница с адрес https://froida.bg, от друга страна, възникнали във връзка с предлагането, сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет–предлаганите за продажба от доставчика стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Тези общи условия обвързват всички лица: гости – посетители на интернет страницата с адрес https://froida.bg или регистрирани потребители.

1. ПОНЯТИЯ
1.1. „Доставчик/Продавач“ е „Фроида“ ЕООД, ЕИК 206218851, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п.к. 9700, ул.Христо Ботев № 19, ет. 4, ап. 8, адрес на електронна поща: froida@abv.bg и телефон за връзка 0899 15 54 99.
1.2. „Електронен магазин“ е интернет страницата с адрес https://froida.bg и нейните поддомейни.
1.3. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предлагани от електронния магазин.
1.4. „Поръчка“ е поръчката на потребителя за определени предварително избрани от него Стоки, с определена цена, със задължение за заплащане на крайната цена на поръчката и избрания начин за заплащане на същата, както и мястото на получаване на Стоките – предмет на поръчката.
1.5. „Стока“ са всички артикули, предлагани от Продавача в електронния магазин, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, за които има наличност и могат да бъдат предмет на покупко-продажба.
1.6. „Цена на стоката“ е окончателната единичната цена за бройка на всяка стока, посочена в български лева и в евро.
1.7. „Цена на доставката“ са разноските по доставянето и връщането на стоката до Потребителя, в която е включен ДДС.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
„Фроида“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206218851, със седалище и адреса на управление гр. Шумен, п.к. 9700, ул.Христо Ботев № 19, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Даниела Аначкова Стефанова, телефон за контакти: 0899 15 54 99, адрес на електронна поща: froida@abv.bg и интернет страница https://froida.bg.

3. ПРЕДМЕТ
3.1. Настоящите Общи условия имат силата на договор, с който се уреждат отношенията между „Фроида“ ЕООД, ЕИК: 206218851 и Потребителите, по силата на който Доставчикът продава и извършва доставка на Стоки от разстояние на Потребителя чрез Електронния магазин след изрично изявление – поръчка от страна на Потребителя, състоящо се от избор на потребителя на определени стоки във виртуална „потребителска количка“, чрез натискане на бутон „добави“ и завършване на поръчката чрез натискане на бутон „поръчай“.
3.2. Потребителят заплаща крайната цена на поръчката съгласно условията и сроковете, посочени в електронния магазин.
3.3.Доставчикът, след потвърждаване на направената поръчка, се задължава да достави стоката на потребителя, съобразно сроковете в електронния магазин и в мястото, посочено в поръчката на потребителя.
3.4. Настоящите Общи условия са изготвени на български език и са достъпни на интернет страница https://froida.bg/.
3.5. С посещението си на интернет страницата https://froida.bg/ Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и подписал настоящите Общи условия. Посещавайки нашата интернет страница, потребителят потвърждава, че е съгласен с правилата и условията за ползването й. В случай че не сте съгласни с тях, моля не използвайте тази страница и предоставените в нея услуги.

4. РЕГИСТРАЦИЯ
4.1. При пазаруване от електронния магазин Потребителят има възможност да създаде свой профил, като се регистрира на интернет страницата https://froida.bg/.
4.2. Регистрацията е безплатна, като Потребителят следва да предостави следните данни: име, презиме и фамилия, и адрес на електронна поща. Адресът на електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя чрез регистрация по електронен път в сайта на доставчика. Чрез натискане на активен бутон „Регистрация“ потребителят извършва регистрация на профила си и изразява съгласие с настоящите общи условия на доставчика.
4.3. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от потребителя адрес на електронна поща, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. Доставчикът създава профил на Потребителя.
4.5. При регистрация на потребител – непълнолетно лице (между 14 и 18 години), същият декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на потребител, който е лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва изцяло от родител или настойник на същото.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ – ГОСТИ ИЛИ ЧРЕЗ РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
5.1. Покупко-продажбата на предлагани от доставчика стоки чрез електронния магазин се извършва от физически и юридически лица, които имат качеството гости на интернет страницата или такива, които са с регистриран профил.
5.2. Закупуването на стоки от страна на потребител – гост на интернет страницата, същият добавя избраните от него стоки във „виртуална пазарска количка“ чрез натискане на бутон „добави“ поотделно за всеки избран артикул, с което запазва/резервира избраните артикули в количката. След като заяви поръчката пред доставчика, потребителят следва да попълни по електронен път определена информация, която включва и лични данни, а именно: име, презиме и фамилия; валиден адрес на електронна поща; телефон; място на доставка, което може да е и адрес за доставка, посочен от потребителя; начин на плащане; допълнителни бележки към поръчката, в случай че има такива.
5.3. За да завърши поръчката потребителят – гост следва да натисне активен бутон „поръчай“. С натискане на посочения бутон потребителят се задължава да заплати крайната цена на поръчката и предоставя съгласие с настоящите общи условия на доставчика.
5.4. Закупуването на стоки може да бъде осъществено и от регистриран потребител, след регистриране на потребителски профил в електронния магазин и достъп – влизане в електронни магазин през същия профил.
5.5. Закупуването на стоки чрез регистриран потребителски профил, потребителят може да избира и добавя артикули към „виртуалната пазарска количка“ чрез натискане на активен бутон „добави“ поотделно за всеки избран артикул, което му дава възможност да запази/резервира същите артикули в количката. За да завърши поръчката, регистрираният потребител следва да попълни информация относно: избор на адрес за доставка и начин на плащане, и да натисне активен бутон „поръчай“. С натискане на посочения бутон потребителят се задължава да заплати крайната цена на поръчката.

6. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ОТ ДОСТАВЧИКА
6.1. В електронния магазин е посочена конкретна продажна цена на всяка стока, както и информация за основните характеристики на стоката, целяща подпомагането на относително информирания потребител за формирането на избора му да я закупи. Всички цени на стоките обвързват доставчика от момента на публикуването им, като последният си запазва правото да ги променя едностранно без предупреждение. Доставчикът не може да променя цената на стока – предмет на направена от потребителя или потвърдена от доставчика поръчка.
6.2. Крайната цена на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини, съгласно заявеното от потребителя желание при генериране на поръчката:
Плащане в брой при доставка – наложен платеж
Стойността на поръчката се заплаща на куриера при получаване на стоката.
При необходимост от възстановяване на плащания на Потребителя, това се извършва чрез банков превод на банкова сметка предоставена от Потребителя.
Плащане по банкова сметка на Доставчика – Стойността на поръчката се заплаща чрез банков превод на банкова сметка предоставена от Доставчика.
При необходимост от възстановяване на плащания на Потребителя, това се извършва чрез банков превод на банкова сметка предоставена от Потребителя.
6.3. Задължението за заплащане на Крайната цена на поръчката възниква за Потребителя от момента на натискане на активен бутон „поръчай“.
6.4. Договорът за продажба от разстояние с предмет – поръчаните от потребителя стоки обвързва доставчика от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на последния. За целта доставчикът изпраща до потребителя изрично електронно съобщение чрез електронна поща, съдържащо изявление, че направената от потребителя поръчка с предмет избраните от потребителя стоки срещу съответната крайна цена, е приета под съответния номер за изпълнение от страна на доставчика.
6.5.Доставчикът ще счита за валидна всяка една поръчка, извършена от потребител – гост на интернет страницата или от регистриран потребител чрез регистриран профил в електронния магазин на адрес https://froida.bg/, като извършена от името и за сметка на физическото лице, чийто лични данни са попълнени при генериране и завършване на поръчката, съответно при регистрация на профила, независимо дали тази поръчка е направена лично от същото лице или не.

7. ДОСТАВКА
7.1. Доставчикът се задължава да достави поръчаните стоки чрез куриерска услуга на точно посочен адрес за доставка на територията на Република България. Потребителят се задължава да приеме доставката и да заплати нейната стойност.
7.2. Доставката се изпраща с опция преглед, за да може Потребителят да прегледа поръчаната стока за дефекти. В случай че Потребителят не използва опция преглед, се счита, че същият е приел стоката без забележки и същата не подлежи на връщане.
7.3. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Потребителят се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.
7.4. Доставчикът не поема отговорност за непотърсени, предварително платени стоки, престояли в офис на куриер над 7 работни дни. Това включва пратки до краен адрес и офиси на куриерските фирми.


8. ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
8.1. Всички стоки, предлагани от Доставчика в електронния магазин, са с персонализирани елементи и се изработват по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
8.2. На основание чл. 57, т. 3 от ЗЗП тези стоки се считат за индивидуални поръчки и не подлежат на връщане или замяна, освен в случаите в които е констатиран един от факторите необходими за рекламация: нарушена цялост или замърсяване.

9. ПРОМОЦИИ И ОТСТЪПКИ
9.1. Доставчикът има право да предлага стоки с отстъпка.
9.2. Доставчикът е длъжен да предостави предварителна информация за предлаганите отстъпки, общите намаления по време на промоция и периода на промоцията.
9.3. Предлаганите от Доставчика промоционални цени важат за всички Потребители.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
10.1. Доставчикът има право да променя едностранно настоящите Общи условия. Промяната се извършва чрез публикуването на новите Общи условия на страницата https://froida.bg/ и по отношение на новите потребители има действие от датата на публикацията, в случай че не е посочена изрично друга дата.

11. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
11.1. Всички евентуално възникнали спорове между доставчика и потребителя ще се разрешават доброволно чрез преговори. В случай че всички способи за помирение между страните бъдат изчерпани, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния български съд.
11.2. За всички въпроси, неуредени в настоящите общи условия, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Във връзка с използването на услуги, предлагани от доставчика, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от доставчика. При обработка на предоставените лични данни се прилага Политиката за защита на лични данни, публикувана на адрес https://froida.bg/.
Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им на страницата https://froida.bg/.