Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на „Фроида“ ЕООД

„Фроида“ ЕООД, ЕИК 206218851 („Фроида“ , „Ние“. „Нас“) е администратор на лични данни. В тази връзка ние се отнасяме изключително отговорно към всички лични данни, които ни предоставяте за целите на нашата дейност, а именно –предлагане, сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет–предлаганите за продажба от нас стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Създали сме тази политика за поверителност, за да уведомим потребителите на услуги, предлагани на интернет страница https://froida.bg („Вие“, „Вас“, „Ваш/и“) за всички видове лични данни, които събираме и начина, по който ги обработваме и съхраняваме, в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Ние събираме Ваши лични данни най-общо за целите на и във връзка със а) сключване на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg б) създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация на интернет страницата в) счетоводно обработване на извършени плащания по договор за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ (ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО)?

Когато сключвате договор за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg, за целите на сключване на договора ние изискваме да ни предоставите информация за Вашето име, презиме и фамилия; валиден адрес на електронна поща; телефон; място на доставка, което може да е и адрес за доставка.

Молим Ви да имате предвид, че посочените данни са необходими за сключване на договора. В случай че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас, договорът за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg трябва да бъде прекратен и е необходимо да заявите изтриване на имейл froida@abv.bg. Данни могат да не се изтрият и ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни.

Създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация на интернет страницата

За да създадете потребителски профил и единствено по Ваше желание, Вие може да се регистрирате в нашата интернет страница, като ни предоставите Вашето име, презиме и фамилия, и адрес на електронна поща. Тези данни са необходими, за да може да бъдете регистрирани на интернет страница https://froida.bg.

Молим Ви да имате предвид, че в случай че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. Затова е необходимо да заявите изтриването на данни на имейл froida@abv.bg. Възможно е данните Ви да не бъдат изтрити, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни.

Счетоводно обработване на извършени плащания по договор за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg

При счетоводно обработване на извършени плащания по договор за покупко-продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg, ние изискваме да ни предоставите информация за Вашите име, презиме и фамилия; валиден адрес на електронна поща; телефон.

Молим Ви да имате предвид, че в случай че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. Затова е необходимо да заявите изтриването на данни на имейл froida@abv.bg. Възможно е данните Ви да не бъдат изтрити, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни.

По Ваша преценка е възможно да ни предоставите и други данни. Ние съхраняваме само информацията, която ни е необходима да се свържем обратно с Вас при необходимост. Допълнително предоставени от Вас лични данни не се обработват и не се съхраняват, като ние не носим отговорност за тях, в случай че ни предоставите такива по Ваше желание.

Моля да имате предвид, че без минимума от така изброените по-горе данни системите за контакт с Вас трудно могат да функционират и ние не можем да осъществяваме нашите услуги спрямо Вас.

Имайте предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други страници, представляващи интерес за Вас. След като сте използвали вече тези връзки и сте напуснали нашата интернет страница, ние нямаме контрол върху тези други страници. Поради това не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива страници тъй като информацията за лични данни, събирани в тях, не се уреждат от настоящата политика за защита на личните данни на „Фроида“.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

„Фроида“обработва законосъобразно Вашите лични данни на основание а) легитимният ни интерес да извършваме продажба на стоки, предлагани на интернет страница https://froida.bg, по начините, описани подробно по-горе; б) легитимният ни интерес да поддържаме интернет страницата ни и функционалностите по нея в максимално добро състояние, така че да ни позволява да Ви информираме за нашите услуги и/или да осъществяваме връзка с Вас; в) на основа на нашите договорни отношения с Вас и г) на основание законовите ни задължения, съгласно приложимото националното и европейско законодателство.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ? ТРЕТИ ЛИЦА/ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

„Фроида“ не дава достъп и не прехвърля Вашите данни на трети лица.

Ваши данни могат да се използват от нашите служители и представители при технологичното осъществяване на връзката с Вас, обработване на сключените договори и осчетоводяване на извършените плащания. Те ни дават възможност да осигуряваме изпълнението на нашите услуги към Вас.

Всички наши служители спазват стриктно политиките ни за защита на личните данни на клиентите ни, като носят персонална отговорност относно използването на тези данни единствено и само за целите на услугите, посочени в настоящата политика.

Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни консултанти в определени случай и само ако е необходимо.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

„Фроида“ не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте, е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхраняване на информацията, която събираме онлайн.

Внедрили сме и подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат запазени сигурността на данните и по-специално за защита на Вашите лични данни от рискове. Тези мерки се поддържат винаги актуални.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Освен посочените конкретни срокове тук по-горе, съхраняваме различните видове Ваши лични данни за такъв срок, какъвто е необходим за спазване на правните, регулаторни или вътрешни наши изисквания, както и до постигане на целите на обработка, както са описани подробно в тази политика за защита на личните данни, съгласно приложимото българско и европейско законодателство в тази област. За по-подробна информация относно конкретни срокове на съхранение, моля свържете се с нас на посочените по-долу контакти.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Имате право да поискате от нас информация, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които използваме такова.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригирате или премахнете всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: froida@abv.bg. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас на имейл адрес: froida@abv.bg, за да изискате информация. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

НЕПОИСКАНИ ДАННИ

Ако ни предоставите по повод на регистрация, чрез имейл или чрез други комуникационни канали допълнителни лични данни, които не са необходими за извършване на нашите услуги, Вие винаги го правите доброволно. „Фроида“ не съхранява данни, които не са необходими за гореизброените ни цели и не носи отговорност за предоставени такива данни от Вас, без ние изрично да сме ги изискали.

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика за защита на личните данните е актуализирана през м. януари 2024 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните, за което ще Ви информираме на нашата интернет страница https://froida.bg. Тя е винаги достъпна за Вас на лесно и видимо място. Всяко изменение по политиката за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на интернет страница https://froida.bg.

КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания за достъп до информация, изтриване на данни, срокове за съхранение и др., свързани с Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

„Фроида“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206218851, със седалище и адреса на управление гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Христо Ботев № 19, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Даниела Аначкова Стефанова, телефон за контакти: 0899 15 54 99, адрес на електронна поща: froida@abv.bg и интернет страница https://froida.bg.